สวิตช์บอร์ดมิเตอร์ 96 x 96 มม.

Switch board Instruments meter (96 x 96 mm.)

CIRCON มิเตอร์ เปลือกนอกหุ้มด้วยโลหะ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษกว่า มิเตอร์เปลือกพีวีซีทั่วไป เพราะเปลือกโลหะนี้ จะทำหน้าที่ป้องกันกระแสแม่เหล็กที่จะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อน เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาต่อไป

Cat. No. Case Measuring Range Pack Qty. ราคา
Volt Meter โวลท์มิเตอร์
SQ96-V โลหะ 0 ~ 300V, 0 ~ 500V 50 350.00
SC96-V พีซี 0 ~ 300V, 0 ~ 500V 50 310.00
Amp Meter แอมป์มิเตอร์
SQ96-A โลหะ 30/5, 60/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 500/5,
600/5, 800/5, 1000/5, 1500/5, 2000/5, 3000/5, 4000/5
50 320.00
SC96-A พีซี 30/5, 60/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 500/5,
600/5, 800/5, 1000/5, 1500/5, 2000/5, 3000/5, 4000/5
50 290.00
Frequency Meter ไซเกิลมิเตอร์
SQ96-H โลหะ 45 – 55 Hz ชนิดสั่น (Vibration) 50 900.00
SC96-FP พีซี 45 – 55 Hz ชนิดเข็ม (Pointer) 50 760.00

หมายเหตุ

  • แอมป์มิเตอร์ Overscale 200%, Connect to C.T./5A
  • พีซี: โพลีคาร์บอเนต