Photovoltaic/DC Switch Disconnector

สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Scame มีแนวคิดที่จะให้ความสนับสนุนในเรื่องพลังงานทดแทน และให้ความเคารพกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่นในโรงงานผลิตสินค้าและในตัวตึกอาคารสำนักงานต่างๆ ของ Scame เองนั้น ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนถึง 250 กิโลวัตต์ และพวกเราได้พยายามรุกตลาดพลังงานทดแทนในหลายๆ ประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ที่พวกเรามีอยู่

จากประสบการณ์ของพวกเราจึงได้ก่อกำเนิดกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์ตัดวงตรกระแสไฟฟ้าตรง ที่ออกแบบมาให้ใช้กับแผ่นโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 60364-7-712 ที่ได้กำหนดไว้ว่า การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องสามารถตัดกระแสไฟของแผ่นโซล่าเซลล์ออกจากระบบอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สวิตช์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าตรง ที่จะนำมาใช้จะต้องมีประสิทธิ์ภาพสูงกว่าสวิตช์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าสลับทั่วไป เพราะการตัดวงจรกระแสตรงทำได้ยากกว่ากระแสสลับ ประกอบกับในแผ่นโซล่าเซลล์สามารถให้กำเนิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นไปได้สูงถึง 1000 โวลต์

การเปลี่ยนแปลงของค่ากระแสไฟและแรงดันขึ้นอยู่กับการเรียงตัวกันของเซลในแผ่นโซล่าเซลล์เป็นหลัก สวิตช์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าตรงถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ในรูปแบบหลักๆ ที่ได้รับความนิยมทั้งหมดเท่าที่จำเป็น เพื่อลดความซับซ้อนของตัวเลือกต่างๆ เพื่อช่วยการตัดสินใจของลูกค้าที่จะนำไปติดตั้ง และได้คุณภาพสูงสุด

นอกจากนี้ Scame ยังมีสวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับคลอบคลุมทุกรูปแบบที่จะใช้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาม IEC 60364-7-712

COMMAND DC Switch Disconnector 450-800V

ISOLATORS-PH DC Switch Disconnector 450-800V